Біокомпоненти наносистем

Курси: 
VI
Семестри: 
XI
Кредитів: 
3.50

Роль дисципліни "Біокомпоненти наносистем" – спеціальна підготовка по розробці наносистем на базі компонентів живої природи. Вона дає досвід використання знань в галузі біомедичних нанотехнологій та інформаційних технологій в розрахунковій, дослідницькій та звітній роботах, при виконанні магістерських робіт.

Мета дисципліни – вивчення основ та принципів побудови біокомпонентів біомедичних наносистем, накопичення досвіду Їх використання в практичній діяльності та набуття навиків моделювання.

Динамічні системи

Курси: 
VI
Семестри: 
XI
Кредитів: 
3.00

Дисципліна «Динамічні системи» є складовою частиною дисциплін, які включені до програми магістерської підготовки за напрямком електроніка. Мета цієї дисципліни - навчити студентів методам математичного моделювання та аналізу лінійних та нелінійних технічних систем у часовій області на основі електродинамічних аналогій. Для освоєння дисципліни необхідно мати знання у наступних предметних царинах:

Засоби та системи телекомунікацій

Курси: 
VI
Семестри: 
XI
Кредитів: 
3.50

Дисципліна «Засоби та системи телекомунікацій» забезпечує підготовку студентів у галузі розробки складових частин телекомунікаційних систем. Знання, уміння та навички, набуті в результаті вивчення дисципліни «Засоби та системи телекомунікацій», використовуються при підготовці дипломних проектів та робіт.

На лекціях розглядаються загальні принципи побудови комунікаційних систем, передумови та причини конкретних технічних рішень на прикладах сучасних телекомунікаційних систем. На практичних заняттях студенти здобувають досвід з моделювання та аналізу складових частин телекомунікаційних систем.

Математичне моделювання систем і процесів

Курси: 
VI
Семестри: 
XI
Кредитів: 
3.50

Курс "Математичне моделювання систем і процесів" призначений для підготовки магістрів електроніки.

В курсі викладаються узагальнені методи моделювання фізичних,технічних , біологічних систем та процесів, а також методи досліджень моделей, які є базовими для вивчення цих процесів. Розглядаються моделі, які будуються з єдиних позицій законів збереження маси, енергії,числа часток та вплив специфічних та загальних механізмів взаємодії об’єктів і середовища на ці моделі. Також вивчаються основні біофізичні процеси, які пов’язані з функціонуванням живих систем та їх математичним моделюванням. В курсі також викладаються узагальнені характеристики біологічних систем як об’єкту досліджень та утворюються базові моделі для вивчення живих систем. Курс базується на знаннях з біофізики, теорії ймовірності, теорії інформації, математики та фізики.

Мікро- і наносистеми

Курси: 
VI
Семестри: 
XI
Кредитів: 
4.00

Вивчення кредитного модулю дисципліни «Мікро- і наносистеми» базується на загальних курсах природничо-наукової підготовки, а також на знаннях, отриманих при вивченні таких дисциплін, як «Хімія», «Квантова механіка», «Статистична фізика», «Фізика твердого тіла», «Теорія поля», «Технологічні основи електроніки», «Твердотільна електроніка», «Фотоніка» та «Основи наноелектроніки» циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів електроніки.

Телемедичні системи

Курси: 
VI
Семестри: 
XI
Кредитів: 
2.00

Мета дисципліни – поглиблення підготовки фахівців спеціальності в перспективному міждисциплінарному науково-технічному напряму на перетині сфер електроніки, медицини, інформатики та телекомунікацій. Розглядаються загальні відомості про телемедицину, принципи побудови телемедичних систем та технології здійснення типових телемедичних процедур.

Сторінки