Інженерія експерименту

Курси: 
V
Семестри: 
IX
Кредитів: 
4.00

Перехід до розробки і модернізації складних технологічних процесів виробництва мікроелектронної апаратури викликає необхідність зміни в методиці їх вивчення, аналізу та контролю, що вимагає знання фізики, хімії, електроніки і т.д. Велика кількість питань аналізу і контролю технологічних процесів носить математичний характер, вимагаючи застосування статистичних і теоретико-імовірнісних методів дослідження для обробки даних експерименту. Щоб підвищити продуктивність праці в цій галузі, фахівці повинні знати основи математичної теорії експерименту і успішно застосовувати її на практиці.

Квантові основи наноелектроніки

Курси: 
V
Семестри: 
IX
Кредитів: 
6.00

Курс "Квантові основи наноелектроніки" – частина загальної програми підготовки магістрів зі спеціальності " Електроніка " з циклу вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін. Він є продовженням курсу"Основи наноелектроніки ".

Прикладна біофізика-2

Курси: 
V
Семестри: 
IX
X
Кредитів: 
9.00

Курс «Прикладна біофізика – 2» складається з двох частин: «Взаємодія біологічних об’єктів з фізичними полями» і "Моделювання біофізичних процесів", та призначений для підготовки магістрів електроніки.

Проектування та конструювання мікроелектронної аппаратури

Курси: 
V
Семестри: 
IX
Кредитів: 
8.50

Метою дисципліни є вироблення системного підходу до розв’язання завдань схемотехнічного проектування електронних пристроїв, здатності орієнтуватись у розмаїтті сучасних методів проектування, самостійно обирати оптимальні конструкції та елементну базу електронних пристроїв для розв’язання прикладних задач.

Предметом вивчення є сучасні методи схемотехнічного проектування електронних приладів та сучасна елементна база електроніки.

Об’єктами вивчення є алгоритми проектування функціональних вузлів та структурного проектування електронних приладів.

Цифрова обробка та візуалізація біомедичних сигналів та зображень

Курси: 
V
Семестри: 
IX
Кредитів: 
2.50

Метою дисципліни «Цифрова обробка та аналіз біомедичних сигналів та зображень» є формування цілісного бачення застосувань та вміння користуватися методами обробки та аналізу біомедичних сигналів та зображень, а також формування компетенцій самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань в цій галузі.

В дисципліні вивчаються сучасні підходи до обробки та аналізу біомедичних сигналів та зображень, що отримані в результаті експериментальних досліджень живих та штучних об’єктів з високим розрізненням, методи дослідження багатовимірних сигналів зі змінним спектром, спектрально-часового, вейвлет- та кратномасштабного аналізу зображень, поліспектрального аналізу сигналів, фільтрації зображень, методів класифікації та сегментації. Розглядаються основні шляхи дослідження морфології та складності сигналів та зображень. Основна увага приділяється застосуванням методів обробки біомедичних сигналів та зображень до сигналів ЕЕГ, ЕКоГ, ЕКГ, ЕМГ, ЕОГ, звукових сигналів, зображень КТ, МРТ, УЗІ та ін. Студенти повинні навчитися вибору необхідних методів обробки та аналізу біомедичних сигналів та зображень, знати їх переваги, недоліки та обмеження у застосуванні, можливості модифікації та адаптації відомих методів до конкретних задач практичної діяльності, а також бути обізнаними з тенденціями розвитку методів обробки сигналів та зображень та їх використання.

Цифрові технології в мікроелектроніці

Курси: 
V
Семестри: 
IX
Кредитів: 
3.50

Дисципліна «Цифрові технології в мікроелектроніці» забезпечує студента знаннями та навичками розв’язання сучасних прикладних завдань за допомогою обчислювальних платформ різних типів.Б

Дисципліна «Цифрові технології в мікроелектроніці» забезпечується дисциплінами «Алгоритмічні мови та програмування», «Цифрова схемотехніка», «Методи обробки сигналів», «Проектування та конструювання мікроелектронної апаратури» та ін.

Сторінки