Основи наноелектроніки

Курси: 
IV
Семестри: 
VII
Кредитів: 
4.00

Мета курсу: формування у студентів базових знань з фізичних основ і процесів, напрямків розвитку, принципів і методів сучасної наноелектроніки, фізичних властивостей і технології систем зі зниженою розмірністю: напівпровідникових структур з двовимірним електронним газом, квантових ниток і квантових точок, квантово-розмірних та балістичних ефектів, які спостерігаються в таких системах.
Фізичні основи наноелектроніки:

Прикладна біофізика. Біоелектричні процеси

Курси: 
IV
Семестри: 
VII
Кредитів: 
5.50

«Прикладна біофізика» викладається для студентів Національного технічного університету України «КПІ» кафедри фізичної та біомедичної електроніки та є складовою частиною дисциплін для підготовки бакалаврів електроніки за спеціальністю “Фізична і біомедична електроніки". Ця дисципліна дає студентам знання про явища живої природи, які відбуваються на всіх рівнях її організації, починаючи від молекулярного та клітинного рівня і закінчуючи біосферою в цілому; про сучасні інформаційні технології, які використовуються при моделюванні медико-біологічних систем; про біоелектричні процеси, які виникають під час функціонування клітин та біологічних систем в цілому.

Схемотехніка-2. Аналогова схемотехніка

Курси: 
IV
Семестри: 
VII
Кредитів: 
6.00

Кредитний модуль «Аналогова схемотехніка» забезпечує фундаментальну підготовку студентів у галузі. Дисципліна «Аналогова схемотехніка» забезпечується дисциплінами: «Математичний аналіз», «Загальна фізика», «Вступ до техніки вимірювань», «Теорія електронних кіл», «Твердотільна електроніка», «Вакуумна та плазмова електроніка».

Мікрохвильова техніка 2. Електронні кола НВЧ

Курси: 
IV
Семестри: 
VIII
Кредитів: 
9.00

Мета курсу – вивчення фізичних процесів у компонентах і електронних ко-лах НВЧ,  оволодіння методами схемотехнічного проектування електронних кіл НВЧ, включаючи кола з  розподіленими параметрами. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ1.

Біомедичні комп’ютерні системи

Курси: 
V
Семестри: 
IX
Кредитів: 
3.50

Метою дисципліни «Біомедичні комп’ютерні системи» є вивчення принципів організації комп’ютеризованих біомедичних систем, накопичення досвіду їх використання в практичній діяльності та набуття навиків їх проектування та експлуатації. Зокрема, під час вивчення курсу «Біомедичні комп’ютерні системи» виконується ознайомлення з математичними методами, що використовуються в сучасних біомедичних комп’ютерних системах, а також ставиться завдання застосування цих методів в лабораторних роботах. Такий підхід відрізняється від постановки багатьох курсів, в яких зосереджена увага на поверхневому вивченні різних інтерфейсів користувача біомедичних комп’ютерних систем.

Инженерні методи і засоби діагностики і терапії

Курси: 
V
Семестри: 
IX
X
Кредитів: 
8.00

Мета курсу «Інженерні методи і засоби діагностики і терапії» - отримання студентами знань з методів і засобів діагностики і лікування хворих людей.
В системі медико-інженерних досліджень основними елементами є дослідник (лікар + інженер) і біооб’єкт (пацієнт). Для ефективної роботи системи потрібні належне технічне забезпечення і знання анатомо-фізіологічних особливостей хвороб людини. Від взаємодії цих складових залежить якість діагностики і ефективність лікування хворих.

Сторінки