Методи математичної фізики

Курси: 
II
Семестри: 
IV
Кредитів: 
4.50

Курс "Методи математичної фізики" – частина загальної програми підготовки бакалаврів електроніки зі спеціальності "Фізична та біомедична електроніка " з циклу вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін. Вона є продовженням курсів математики і фізики та забезпечує курси "Електроніка НВЧ", "Вакуумна мікроелектроніка" та "Взаємодія біооб’єктів фізичними полями".

Обчислювальна математика

Курси: 
II
Семестри: 
III
IV
Кредитів: 
7.50

Метою дисципліни «Обчислювальна математика» є оволодіння чисельними методами розв’язання задач аналізу і проектування в електроніці, отримання навиків реалізації чисельних алгоритмів на електронних обчислювальних машинах (ЕОМ).

Дисципліна формує у студентів знання про головні особливості обчислювальних методів, умови їх застосовності, можливості адаптації до конкретних задач в області електроніки; вміння вибирати обчислювальні методи для рішення конкретних задач, забезпечити відповідні умови їх використання з точки зору збіжності і стійкості; вміння оцінювати похибки обчислень; вміння розробляти алгоритми вибраних методів для подальшої програмної реалізації; навички програмної реалізації простих методів на ЕОМ та адаптації складних обчислювальних методів, що є в пакетах прикладних математичних програм.

Теорія електронних кіл

Курси: 
II
Семестри: 
III
IV
Кредитів: 
11.50

Виробники електронної техніки з метою підтримання високого рівня конкурентоздатності на ринку вимушені регулярно оновлювати модельний ряд своєї продукції, підвищуючи її технічні характеристики та функціональні можливості. Розроблення у стислі терміни сучасних електронних пристроїв, наприклад, мобільних телефонів, компьютерів, засобів медичної діагностики, мікросхем та інших електронних приладів, з яких вони комплектуються, неможливе без використання систем автоматизації проектування.

Основи біомедичиних знань

Курси: 
III
Семестри: 
V
Кредитів: 
5.50

«Основы биомедицинских знаний», как учебная дисциплина, имеет целью ознакомить будущих инженеров электронной техники, которые получают специальность по физической и биомедицинской электронике с основными принципами структурно-функциональной организации и закономерностей общебиологических проявлений жизнедеятельности живого организма (человека и животных) на молекулярно-биологическом и клеточном уровнях, нейрогуморального регулирования и интегрирования деятельности всех систем, органов и их становлением в фило-и онтогенезе.

Теорія поля

Курси: 
III
Семестри: 
V
Кредитів: 
5.50

Метою курсу є ознайомлення з фундаментальними закономірностями теорії поля, які базуються на системі рівнянь електромагнетизму, а також створення необхідної бази для цілого ряду подальших лекційних курсів у програмі підготовки бакалаврів електроніки.
Особливістю методу викладання матеріалу в даному курсі на відміну від загальноприйнятих курсів фізики, де теорія поля розглядається на основі узагальнення окремих експериментальних фактів, є шлях від загального до часткового – від фундаментальних рівнянь електродинаміки до розв’язку окремих задач, що формують основні моделі теорії електромагнітного поля, що використовуються в електронній техніці. Особливістю підбору матеріалу курсу є спрямованість на підготовку фахівців з електронної техніки.

Теорія сигналів

Курси: 
III
Семестри: 
V
Кредитів: 
5.00

Метою дисципліни «Теорія сигналів» є формування у студента цілісного уявлення про сигнали різної природи і шляхи їх дослідження, а також створення підґрунтя для подальшого використання методів аналізу сигналів у практичній діяльності. Зокрема розглядаються методи аналізу сигналів біомедичного походження: електроенцефалограм, електрокардіограм та ін. Основна увага в дисципліні приділяється обробці та аналізу дискретних сигналів в лінійних стаціонарних системах.

Сторінки