Аспірантура

На кафедрі електронної інженерії проводиться підготовка науково-педагогічних кадрів найвищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру за спеціальностями:

05.11.17 – Біологічні та медичні прилади і системи

ПАСПОРТ

спеціальності 05.11.17 – Біологічні та медичні прилади і системи (pdf)

Затверджено постановою ВАК України №123-08/1 від 28.04.2009 р.
I. Формула спеціальності:
Галузь науки і техніки, яка досліджує проблеми та завдання, пов'язані зі створенням нових та удосконаленням наявних біологічних та медичних приладів, пристроїв і систем, що використовують різноманітні фізичні явища, поля та випромінювання, їх взаємодію з біологічними об’єктами на макро-, мікро- та нанорівнях.
II. Напрямки досліджень
1. Системне дослідження побудови медико-діагностичних, фізіотерапевтичних і хірургічних приладів, систем та їх складових частин.
2. Взаємодія біологічних об’єктів з полями різної фізичної природи та інтенсивності на макро-, мікро-, нанорівнях.
3. Радіоелектронні, оптоелектронні, квантові та акустичні прилади і системи для діагностики, терапії, хірургії та підтримки життєдіяльності біологічних об’єктів
4. Методи і засоби діагностування і вимірювання медико-біологічних та електрофізичних параметрів біологічних об’єктів на макро-, мікро- та нанорівнях.
5. Методи та засоби для підвищення вірогідності діагностування і точності вимірювання медико-біологічних показників.
6. Біомедичні прилади та системи для підтримки життєдіяльності біологічних об’єктів в екстремальних умовах.
7. Методи та засоби оброблення та реєстрації біомедичпої інформації.
8. Телемедичні прилади і системи біомедичного призначення.
9. Інформаційні технології комплексного психологічного та фізіологічного тестування біологічних об'єктів.
10. Методи і засоби метрологічного забезпечення біомедичних приладів і систем.
11. Методи та засоби вимірювання параметрів інформаційних сигналів від об'єктів живої природи.
12. Методи і засоби оцінювання технічного стану (контроль, діагностування, прогнозування) біомедичних приладів і систем.
13. Нанотехнології в біомедичному приладобудуванні.
III. Галузі наук, з яких присуджуються наукові ступені.
технічні науки.

05.27.01 – Твердотільна електроніка

ПАСПОРТ

спеціальності 05.27.01 - твердотільна електроніка

Затверджено постановою президії ВАК України N 19-08/7 від 14.10.1998
I. Формула спеціальності:
Спеціальність, предметом якої є використання фізичних явищ у твердих тілах для побудови приладів, пристроїв і систем напівпровідникової та діелектричної електроніки. Включаючи інтегральну напівпровідникову мікроелектроніку, акустоелектроніку, оптоелектроніку, мікроелектроніку, кріоелектроніку, молекулярну електроніку тощо.
II. Напрямки досліджень:
1. Елементний базис напівпровідникової електроніки. Прилади на основі p-n структур, бар'єрів Шотки, структур типу МДН і МОН, ефектів сильного електричного поля, термоелектричного поля, термоелектричних, тензорезистивних, гальваномагнітних, фотоелектричних та інших ефектів.
2. Конструювання, технологічні основи побудови гібридних та інтегральних мікросхем різного ступеня інтеграції і призначення (напівпровідникові, оптоелектронні, магнітооптичні і т.ін.).
3. Розроблення приладів, пристроїв та систем функціональної електроніки.
4. Використання об'ємних, поверхневих акустичних хвиль (резонатори, лінії затримки, фільтри, дефлектори та модулятори світла, логічні елементи, обробка цифрових сигналів тощо).
5. Прилади на основі піроелектричних, сегнетоелектричних та магнітних матеріалів.
6. Вплив зовнішніх факторів на матеріали і прилади твердотільної електроніки.
7. Елементна база та пристрої кріоелектроніки.
III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки.

05.27.02 – Вакуумна, плазмова та квантова електроніка

ПАСПОРТ

спеціальності 05.27.02 - вакуумна, плазмова та квантова електроніка

Затверджено постановою президії ВАК України N 19-08/7 від 14.10.1998
I. Формула спеціальності:
Змістом спеціальності є вивчення й застосування електронних, іонних, плазмових, надвисокої частоти, квантових, оптоелектронних, лазерних, кріогенних явищ у різноманітних середовищах та на їх межах, а також моделювання, проектування, побудова, виготовлення, ідентифікація, паспортизація і застосування в електроніці приладів та пристроїв, робота яких грунтується на засадах цих явищ.
II. Напрямки досліджень:
1. Фізичні засади електронних, іонноплазмових, оптоелектронних, лазерних, кріоелектронних, квантових явищ у різноманітних середовищах, на їх межах, а також в інтегральній та хвильовій оптиці.
2. Створення електронних приладів та пристроїв на принципах цих явищ.
3. Моделювання та ідентифікація фізичних явищ, електронних приладів та пристроїв.
4. Автоматизація проектування електронних приладів і пристроїв.
5. Паспортизація, дослідження надійності і радіаційної стійкості електронних приладів та пристроїв.
6. Застосування електронних приладів у різноманітних галузях науки й техніки.
III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки


З 2016 року починається набір студентів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня "доктор філософії" за спеціальністю 153 - Мікро- та наносистемна техніка

З умовами і термінами прийому до аспірантури та переліком необхідних документів можна ознайомитися на сайті відділу аспірантури та докторантури НТУУ «КПІ»